BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2730/TCT-KK
V/v hoàn thuế đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam,
- Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Trả lời công văn số 01/2014CVH ngày 24/04/2014 của Công ty TNHH TuntexSóc Trăng Việt Nam (địa chỉ: Lô H khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp,huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) hỏi về hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trịgia tăng:

Cơ sở kinhdoanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng kýkinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang tronggiai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa,dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoànthuế GTGT.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 49, điểm 2 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ:

“Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp cósố thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuếGTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trịgia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kêkhai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trườnghợp xuất khẩulà: Giấy đề nghịhoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theoThông tư này.”

"2. Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khihoàn thuế:

... - Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu, trừtrường hợp đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế đề nghị hoàn thuếlần đầu thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế là người nộp thuế có hồ sơ đề nghịhoàn thuế gửi đến cơ quan thuế lần đầu và thuộc đối tượng, trường hợp được hoànthuế..."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Tuntex Sóc TrăngViệt Nam đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấutrừ, chưa đi vào hoạt động, có phát sinh số thuế GTGT luỹ kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào là chi phí phục vụ cho đầutư từ 300 triệu đồng trở lên, thuộc đối tượng và trườnghợp hoàn thuế theo các hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế thì đượchoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng thuộc trườnghợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng căn cứ vàotình hình kiểm tra trước hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế, thực hiện giảiquyết hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế theo đúng quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam liên hệ với Cục Thuế tỉnhSóc Trăng để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, Công ty TNHH TuntexSóc Trăng Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);

- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu