BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2731/TCHQ-GSQL
V/v bổ sung định mức nguyên liệu, vật tư cho HĐGC

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1163/HQBRVT-GSQL ngày 07/5/2013 về việc điều chỉnh định mức nguyên liệugia công sau khi xuất khẩu sản phẩm của Công ty TNHH Cơ khí Chieng Shyong ViệtNam; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Giao Cục Hải quan tỉnh BàRịa-Vũng Tàu căn cứ công văn giải trình, cam kết của doanh nghiệp, tiến hànhkiểm tra hồ sơ thanh khoản, sổ kế toán, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, phiếunhập kho, lượng tồn nguyên phụ liệu thực tế, định mức sử dụng nguyên vật liệu.Nếu qua kiểm tra có căn cứ xác định giải trình của doanh nghiệp là đúng thìthực hiện thanh khoản theo quy định.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hànhchính theo quy định.

- Thực hiện ngay việc kiểm tra sauthông qua đối với Công ty TNHH Cơ khí Chieng Shyong Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh