BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2732/BNN-KHCN
V/v: điều chỉnh các Dự án KNTW 2011-2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Trungtâm Khuyến nông Quốc gia

Phúc đáp công văn số 144/KN-KHTH ngày 21/4/2011 củaTrung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc điều chỉnh dự án KNTW 2011-2013, Vụ Khoahọc, Công nghệ và Môi trường đồng ý với đề nghị của Trung tâm Khuyến nông Quốcgia về việc thay đổi địa điểm triển khai mô hình trình diễn của các Dự án KNTW2011 - 2013 cụ thể tại Bảng sau:

TT

Nội dung điều chỉnh

Địa điểm triển khai theo Quyết định 311/QĐ-BNN-KHCN ; 721/QĐ-BNN-KHCN

Địa điểm điều chỉnh

1. Dự án Phát triển kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo gia súc lớn

Thay đổi địa điểm triển khai

Hải Phòng

Bỏ Tp: Hải Phòng

Bổ sung tỉnh: Hòa Bình

2. Dự án Phát triển nuôi các đối tượng cá truyền thống và nuôi cá hồ chứa

Thay đổi địa điểm triển khai

Hà Giang, Quảng Ninh, Bình Phước

Bỏ tỉnh: Hà Giang, Quảng Ninh, Bình Phước

Bổ sung tỉnh: An Giang

3. Dự án Phát triển nuôi cá rô phi đơn tính đực theo GAP

Bổ sung địa điểm triển khai

Bổ sung tỉnh: Thanh Hóa; Hòa Bình

4. Dự án Phát triển nuôi thủy đặc sản

Thay đổi tên chủ nhiệm Dự án

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Tăng Thị Mỹ Trang

Thay đổi địa điểm triển khai

Đăk Lăk

Bỏ tỉnh: Đăk Lăk

Bổ sung tỉnh: Yên Bái

5. Dự án Phát triển nuôi tôm sú theo quy trình GAP

Số người được tập huấn

Tập huấn cho khoảng 30 người trong và ngoài mô hình

Tập huấn cho khoảng 300 người trong và ngoài mô hình/năm

6. Dự án Phát triển nuôi mặn lợ

Năng suất

Năng suất 8 - 10 tấn/ha

Năng suất: Cá vược, cá song, cá đối nục > 8 tấn/ha; cá chim vây vàng > 9 tấn/ha; cá bống bớp > 1 tấn/ha.

7. Dự án Phát triển nghề khai thác hải sản xa bờ và khai thác hồ chứa

Bổ sung địa điểm triển khai

Bổ sung tỉnh: Quảng Bình; Hà Tĩnh

8. Dự án Trồng cây lâm sản ngoài gỗ làm nguyên liệu

Bổ sung địa điểm triển khai

Bổ sung 6 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Ninh

Đề nghị Trung tâm Khuyến nông quốc gia triển khaiDự án theo đúng nội dung và tiến độ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng