VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------
Số: 2732/VPCP-KTN
V/v: giá khí bán cho sản xuất phân đạm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 857/DKVN-HĐTV ngày 28 tháng 01 năm 2011), ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 1363/BCT-NL ngày 17 tháng 02 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1184/BKHĐT-KTCN ngày 01 tháng 3 năm 2011), Tài chính (công văn số 4948/BTC-QLG ngày 18 tháng 4 năm 2011) về giá khí bán cho sản xuất phân đạm; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
- Đồng ý chủ trương tăng giá khí sản xuất đạm Phú Mỹ giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn nêu trên. Phần chênh lệch tăng giá bán khí cho sản xuất đạm Phú Mỹ được hạch toán vào tài khoản riêng của Tổng công ty cổ phần Khí Việt Nam.
- Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ ngành có liên quan hướng dẫn cơ chế hạch toán, quản lý, sử dụng và quyết toán số chênh lệch giá khí nêu trên để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty cổ phần Khí Việt Nam thực hiện việc điều tiết hỗ trợ một phần cho sản xuất đạm Cà Mau bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích của các bên và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, CT;
- Tổng công ty CP Khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN,TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3), MT. (23b)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý