ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2733/UBND-KTTH
V/v tổ chức thẩm định và quản lý dự án đầu tư theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Các Sở ban ngành, Đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;
- Các Ban Quản lý dự án.

Xét báo cáo của Sở Xây dựng tại côngvăn số 755/SXD-VP ngày 31/5/2007 về triển khai thực hiện Thông tư số02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhcó ý kiến như sau:

1. Đầu mối thẩm định báo cáo kinh tếkỹ thuật xây dựng công trình.

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xâydựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtđầu tư: giao đơn vị đầu mối thẩm định là các Sở Quản lý chuyên ngành (Xây dựng,Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bưu chínhViễn thông,…).

Riêng các hồ sơ chưa xác định rõ SởQuản lý chuyên ngành (mua sắm trang thiết bị…) giao Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh là đầu mối thẩm định hồ sơ.

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xâydựng công trình sử dụng vốn ngân sách do cấp huyện – thị xã phê duyệt đầu tư:tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – thịxã chỉ định đơn vị chuyên môn trực thuộc để làm đầu mối thẩm định.

- Các nội dung về lập, thẩm định vàphê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình phải thực hiện theo đúngquy định tại Mục IV. Phần I của Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 củaBộ Xây dựng; theo đúng các phụ lục số 4, số 5, số 6 và số 7 được ban hành kèmtheo Thông tư.

2. Về tổ chức quản lý dự án đầu tư:

Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự ánthực hiện quản lý dự án đầu tư theo đúng quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tưsố 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007; Giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thểcho các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện; các nội dung chưarõ thì Sở Xây dựng liên hệ Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận vàgiải quyết các vướng mắc của Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án. Các nội dungkiến nghị có liên quan đến quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Sở Xâydựng báo cáo và đề xuất cụ thể để Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- TTTU – TTHĐND (b/c);
- CT, các PCT;
- Như trên;
- LĐVP, CV, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Văn Lợi