VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2734/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng CP về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội (báo cáo số 24/BC-LĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2010) vềtình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộicó văn bản đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, địa phương chủ động, tích cực triểnkhai thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướngChính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộLao động – Thương binh và Xã hội biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ