BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2735/BHXH-BC
V/v thực hiện lập, nộp báo cáo tàichính quý, năm

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Bảo him xã hội các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị dự toán cp 3 trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam.

Thời gian vừa qua, công tác lập và gửibáo cáo tài chính quý, năm theo quy định tại Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội(BHXH) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởngBộ Tài chính còn nhiều sai sót: thiếu biểu mẫu; số liệu phản ánh cùng một chỉtiêu trên các báo cáo không khớp nhau; chưa có sự đối chiếu, thống nhất số liệugiữa các bộ phận; báo cáo không in được từ phần mềm kế toán BHXH (VSA); thờigian gửi báo cáo tài chính chậm so với quy định. Để nâng cao chất lượng lập vàgửi báo cáo tài chính, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi chunglà đơn vị) thực hiện một số nội dung như sau:

Thực hiện đi chiếu sốliệu giữa các bộ phận có liên quan để thống nhất số liệu trước khi lập báo cáotài chính quý, năm.

Lập đầy đủ các mẫu báo cáo theo quyđịnh tại Chế độ kế toán BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ;các mẫu biểu báo cáo quy định của BHXH Việt Nam. Báo cáo phải đánh số trang, lậpdanh mục và in thống nhất trên cùng khổ giấy A4 hoặc A3, sắp xếp mẫubáo cáo theo danh mục tại phụ lục 01 kèm theo văn bản này.

Lập và nộp báo cáo quyết toán đúngthời gian quy định, khi gửi báo cáo về BHXH Việt Nam đồng thời gửi các tập tinsố liệu báo cáo định dạng Excel vào địa chỉ ftp://ftp.vssic.gov.vn/bhxhtinh(hướng dẫn sử dụng FTP kèm theo)

4. Báo cáo cụ thể những vướng mắc sử dụngchương trình phần mềm kế toán BHXH (VSA) trong việc mở sổ kế toán và lập báocáo tài chính, việc liên kết số liệu từ các phần mềm đang sử dụng làm ảnh hưởngđến thời hạn và chất lượng của báo cáo quyết toán tài chính gửi về BHXH ViệtNam (Ban Chi) trước ngày 25/7/2012.

5. Hướng dẫn BHXH quận, huyện, thị xã,thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện lập và gửi báo cáo tài chính đảm bảo đầy đủmẫu biểu, số liệu chính xác, đúng thời hạn.

6. Các đơn vị khẩn trương lập và nộp báocáo tài chính quý I năm 2012 về BHXH Việt Nam (danh sách tại phụ lục 02 kèmtheo).

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ,kịp thời các nội dung nêu trên. BHXH Việt Nam thực hiện chấm điểm thi đua hàngnăm đối với các đơn vị trong việc nộp báo cáo tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Các Ban: TĐKT, BT, CSYT;
- Lưu VT, BC (2b).

TL. TNG GIÁM ĐỐCKT. TRƯỞNG BAN CHIPHÓ TRƯỞNG BAN
Đặ
ng Thu Hà

PHỤ LỤC SỐ 01

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BHXH TỈNH, TP …

DANH MỤC BÁO CÁOQUYẾT TOÁN QUÝ, NĂM

(Kèm theo Công vănsố 2735/BHXH-BC ngày 12 tháng 07 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Ký hiệu biểu

Tên biểu báo cáo

Ký hiệu biểu

Tên biểu báo cáo

Trang

Cấp II

Cấp III

Đảm bảo dự toán trực thuộc TW

I. Báo cáo tài chính (quy định tại Chế tạo kế toán BHXH)

1

B01-BH

Bảng cân đối tài khoản

Quý, năm

x

x

x

2

B01b-BH

Bảng tổng hợp cân đối số dư tài khoản

năm

x

x

3

B02a-BH

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Quý, năm

x

4

B02b-BH

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Quý, năm

x

x

5

B03a-BH

Báo cáo thu - chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh (Nếu có)

Quý, năm

x

6

B04-BH

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Năm

x

x

x

7

B07a-BH

Báo cáo thu ban hành, bảo hiểm y tế

Quý, năm

x

8

B07b-BH

Báo cáo tổng hợp thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Quý, năm

x

9

B08a-BH

Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT

Quý, năm

x

10

B08b-BH

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT

Quý, năm

x

11

B09a-BH

Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT do NSNN cấp

Quý, năm

x

12

B09b-BH

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, do NSNN cấp

Quý

x

13

B 01/QKT-PL

Báo cáo thu-chi quỹ khen thưởng, phúc lợi (Quyết định số 1259/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007)

Quý, năm

x

14

B 02/QKT-PL

Báo cáo thu-chi quỹ khen thưởng, phúc lợi (Quyết định số 1259/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007)

Quý, năm

x

15

B12-BH

Thuyết minh báo cáo tài chính

Năm

x

x

x

Báo cáo chi bảo him xã hội, chi bảo hiểm y tế, chi bảo hiểm thất nghiệp

1

4a-CBH

Báo cáo chi lương hưu, trợ cấp BHXH do NSNN đảm bảo

Quý

x

x

2

4b-CBH

Báo cáo chi lương hưu, trợ cấp BHXH do quỹ BHXH đảm bảo

Quý

x

x

3

5-CBH

Báo cáo số tiền đóng BHYT cho đối tượng hưởng BHXH hàng tháng

Quý

x

x

4

3a-CBH

Báo cáo tăng giảm chi BHXH hàng tháng do NSNN đảm bảo (Quyếtđịnh số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007)

Quý

x

x

5

3b-CBH

Báo cáo tăng giảm chi BHXH hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo(Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007)

Quý

x

x

6

7-CBH

Tổng hp quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng laođộng (Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007)

Quý

x

7

1-CBH

Danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàngtháng tạm dừng chi trả từ 12 tháng trở lên (Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007)

Quý

x

8

8c-CBH

Danh sách người hưởng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần từ 12 tháng trở lên (Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007)

Quý

x

9

29-CBH

 Báo cáo tăng, giảm lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng (Quyết địnhs 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012)

Quý

x

x

10

34-CBH

Báo cáo số người hưng thất nghiệp hàng tháng (Quyết định số 488/QĐ-B HXH ngày 23/5/2012)

Quý

x

x

11

35-CBH

Báo cáo sngười hưởng thất nghiệp một lần (Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012)

Quý

x

x

12

36-CBH

Báo cáo số người nhận lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng qua ATM (Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012)

Quý

x

x

13

B02-SHB

Báo cáo tng hợpgiải quyết chế độ ốm đau thai sn, dưỡng sức

Quý

x

x

14

15/BHYT

Bảng quyết toán chi khám chữa bệnh BHYT

Quý, năm

x

X

15

C75-HD

Danh sách thu hồi kinh phí chi BHXH

Quý

x

x

16

C76-HD

Tổng hợp thu hồi kinh phí chi BHXH

Quý

x

x

III. Báo cáo thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế, thu bảo hiểm thất nghiệp

1

B02a-TS

Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT (Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

Quý

x

2

B02b-TS

Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT (Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

Quý

x

3

01-TT 96

Báo cáo quyết toán thu bảo hiểm thất nghiệp (Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009)

Năm

x

x

4

01/TT09

Bản tổng hợp đối tượng và kinh phí NSNN đóng giá trị gia tăng BHYT (Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009)

Năm

x

x

IV. Đối chiếu số dư tại Ngân hàng, Kho bạc

1

C34-HD

Biên bản kiểm kê quỹ

Tháng

x

x

X

2

02/LN-BH-

Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại NHN0-PTNT Việt Nam (văn bản liên ngành số 3694/LN-BH-NHN o ngày 24/5/2012)

Tháng

x

x

x

3

02/LN BH-CT

Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi Ngân hàng Công thương (Văn bản số 1058/LN-BHXH-NHCTVN ngày 27/02/2012)

4

02/LN BH-ĐT

Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi Ngân hàng Đầu tư (Văn bản số 822A/LN-BHXH-NHĐT&PTNT ngày 29/02/2012)

Tháng

x

x

5

ĐC/04KB

Xác nhận số dư các tài khoản tiền gửi Kho bạc

Tháng

x

x

x

6

Báo cáo lãi số dư các tài khoản tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Quý, năm

x

x

X

V. Báo cáo khác

1

04/PST

Báo cáo quyết toán sử dụng phôi số BHXH, BHYT

Năm

x

x

2

S33-H

Bảng tổng hợp các tài khoản thanh toán (các Tài khoản loại 3)

Quý, năm

x

x

x

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊNỘP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ I NĂM 2012
(Kèm theo Công văn số 2735/BHXH-BC ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Bảo hiểm xãhội Việt Nam)

STT

Đơn vị

Ngày tháng đến

Ghi chú

1

Hà Nội

2

TP Hồ Chí Minh

15/6

3

An Giang

15/6

4

Bà Rịa Vũng Tàu

15/6

5

Bạc Liêu

6

Bắc Giang

7

Bắc Kạn

21/5

8

Bắc Ninh

15/5

9

Bến Tre

10

Bình Dương

11

Bình Định

11/06

12

Bình Phước

26/6

13

Bình Thuận

13/6

14

Cà Mau

02/05

15

Cao Bằng

07/05

16

Cần Thơ

18/5

17

Đà Nẵng

18

Đắc Lắc

12/6

19

Đắc Nông

15/6

20

Điện Biên

26/4

21

Đồng Nai

11/6

22

Đồng Tháp

22/6

23

Gia Lai

14/6

24

Hà Giang

25

Hà Nam

31/5

26

Hà Tĩnh

27

Hải Dương

1/6

28

Hải Phòng

7/6

29

Hậu Giang

26/4

30

Hòa Bình

28/6

31

Hưng Yên

32

Khánh Hòa

33

Kiên Giang

17/5

34

Kon Tum

23/5

35

Lai Châu

28/5

36

Lạng Sơn

37

Lào Cai

18/6

38

Lâm Đồng

22/6

39

Long An

40

Nam Định

41

Nghệ An

42

Ninh Bình

25/6

43

Ninh Thuận

29/5

44

Phú Thọ

45

Phú Yên

46

Quảng Bình

47

Quảng Nam

48

Quảng Ngãi

01/06

49

Quảng Ninh

50

Quảng Trị

25/6

51

Sóc Trăng

21/5

52

Sơn La

53

Tây Ninh

11/6

54

Thái Bình

30/5

55

Thái Nguyên

28/5

56

Thanh Hóa

7/6

57

Thừa Thiên Huế

11/05

58

Tiền Giang

59

Trà Vinh

25/6

60

Tuyên Quang

28/5

61

Vĩnh Long

7/6

62

Vĩnh Phúc

63

Yên Bái

4/6

64

VP BHXH Việt Nam

65

VP đại diện tại TP HCM

66

TT Thông tin

16/4

67

TT Lưu trữ

17/5

68

Trường ĐTNV

12/04

69

Tạp chí BHXH

70

Báo BHXH

71

Viện Khoa học

28/6

72

Bộ Quốc phòng

73

Bộ Công an

74

Ban QLDA WB

Ghi chú: Danh sách các đơn vị nộp Báo cáoquyết toán quý I/2012 tính đến ngày 28/6/2012

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BAN CHI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Tăng cường ứng dụng công nghệ thôngtin, Ban Chi đã phối hợp với Trung tâm thông tin thiết lập giao thức truyền tậptin (File TransferProtocol FTP) đ phục vụ cho công tác trao đổi thông tin được thuận tiện,kịp thời và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, kế toán, tàisản... đặc biệt là công tác tng hợp số liệu, báo cáo quyết toán. Ban Chihướng dẫn các tỉnh thực hiện như sau:

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FTP:

1. Mở cửa sổ Windows Exporer: bấm đúpvào biểu tượng Công văn 2735/BHXH-BC lập nộp báo cáo tài chính quý năm màn hình xuất hin

Tại thanh giá trị nhập vào địa chỉ: ftp://ftp.vssic.gov.vn

Nhập tài khoản và mật khẩu vào khungcửa sổ Login UserName dùng chung cho BHXH các tỉnh

2. Nhập tài khoản và mật khẩu vào khung cửasổ Login

UserName dùng chung cho bxhh các tỉnh

UserName: bhxhtinh

Password: 12345

Đánh dấu: Save password để ghi lại

3. Truy cập thành công và bt đu thao táctrên thư mục dữ liệu

II. MỘT SỐ QUY ƯỚC KHI SỬ DỤNG FTP:

1. KHAI THÁC THÔNG TIN: CÓ 2 THƯ MỤC GỐCNOIBO VÀ PUBLIC

1.1. Thư mục NOIBO có 4 thư mục con: đểtrao đổi thông tin nội bộ của các phòng thuộc Ban Chi. Đăng nhập UserName: banchiđể truy cập vào thư mục này.

KETOAN

TONGHOP

TAICHINH

CHIBHXH

1.2. Thư mục PUBLIC để trao đổi thông tingiữa BHXH Ban Chi với BHXHcác tỉnh TP và giữa BHXH các tỉnh TPvới nhau. Đăng nhập User Name:bhxhtinh để truy cập vàothư mục này. Có 4 thư mục con:

- BANCHI: (chỉ được quyền DownLoad)Thư mục này chứa các file thông tin nhằm mục đích để trao đổi thông tin một chiều giữaBan Chi với các BHXH các tỉnh (tương tự như bản tin nội bộ hay thông báo). Đềnghị các đồng chí Trưởng phòng Kế hoạch tài chính tỉnh thường xuyên theo dõi hoặcbố trí cán bộ hàng ngày kiểm tra thông tin ở thư mục này để xử lý kịp thời.

- VANBAN: (chỉ được quyn DownLoad)Thư mục này chứa các file bảo vệ liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản, kếtoán …. Ban Chi sẽ lập danh mục và sưu tầm văn bản cung cấp cho các đồng chíquan tâm đến lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, tài sản … tham khảo.

- BHXHTINH: (được quyền DownLoad vàUpLoad) Thư mục này để các tỉnh nộp các bảo vệ định kỳ, đột xuất … file dữ liệu gửicùng với văn bản giấy.

- TRAODOI: (được quyền DownLoad,UpLoad và Delete) Thư mục này chứa các file thông tin để các tỉnh trao đổi vềnghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, một số tình huống câu hỏi thường gặp...trongcông tác quản lý tài chính, nhằm tăng sự chia sẻ, đối thoại giữa Ban Chi vớiBHXH các tỉnh và BHXH các tỉnh với nhau.

2. Quy ước về tên file dữ liệu

Tên File dữ liệu gửi lên FTP khôngcó dấu tiếng việt, không chứa các ký tự đặc biệt như: \ /:*?"<>;Dung lưng tối đa của1 file không quá 20 MB

Khi nộp báo cáo tên file được quy ướcthng nht như sau:tên file đượcthiết kế thành các 3 nhóm tiếp ni giữa cácnhómlà ký tự gạch dưới (Bấm tổ hợp phím Shift và ký tự -) MaBaoCao_MaTinh_KyBaoCao(LanNop). Vì các tỉnhkhông được quyền xóa cho nên trường hợp nộp lại báo cáo thì phải ghi thêm ngày nộp(lần nộp) ở cuối để khi tổng hợp chọn file báo cáo cuối cùng để tổng hợp

Nhóm 1: Mã báo cáo sẽ có quy ước cụthể cho từng báo cáo

Nhóm 2: mã tỉnh thống nhất theo danhmục mã đơn vị quản lý trong chương trình VSA

Nhóm 3: kỳ báo cáo hoặc số lần: năm= 4 ký tự, quý = 5 ký tự (năm+quý), tháng = 6 ký tự (năm+tháng). Trường hợp cácbáo cáo đột xuất thì lấy ngày hoặc số lần nộp nếu nộp lại

Ví dụ 1:

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội nộp báocáo quyết toán quý I

Tên File là: QT_0001_20121_2

QT Quy ước tên file báo cáo quyếttoán

0001 mã đơn vị của BHXH TP Hà Nội

(trong danh mục đơn vị quản lýVSA)

20121 năm 2012, quý 1

2 Nộp lại lần thứ 2

Ví dụ 2:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hànhcông văn số 1193/BHXH-BC yêucầu BHXH các tỉnh báo cáo tình hìnhcông tác chi trả lương hưu và trợ cấpBHXH hàng tháng.Quy ước nhóm 1 trong tên tập tin báo báo là “CV1193”.Tên tập tinlà CV1193_MaTinh_LanNop

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai nộpbáo cáo về công tác chi trả

Tên filelà:CV1193_0075

CV1193 Quy ước tên file

0075 mã đơn vị củaBHXH tỉnh Đồng Nai

Trường hợp phải nộp lại lần 2, lần 3...

3. Bảo mt dữ liu

Đ giảm kích thước của File cn gửi và đảmbảo thông tin được an toàn,bí mật đề nghị các tỉnh gửi dữ liệulà file nên có đặt mậtkhẩu, cách thực hiệnnén file như sau (yêu cầu hệ thống đã cài đặtchương trình nén file WinRar):

Cách thực hiện: Tạo một Folder cótên như quy ước tên file, copy tất cả cácfile Excel, DBF vàothư mục mới tạo (các file XLS, DBF cũng được đặt tênbằng quy ướctên file) => nén dữ liệu có pass => gửi lên thư mục báo cáo.

- Chọn file (Folder) cần nén

- Bấm phải chuột màn hình xuất hiện.

- Bấm Add to archive...

Chọn thẻ Advanced, bấm chuột SetPassword …

Nhập password sau đó xác nhận lạipassword một lần nữa => OK (Các báo cáo gửi lại ln thứ 2, 3giữ nguyên mật khu như lần 1 đ không phảithông báo lại mật khu và khi cần thiếtcó th kim tra lạithông tin đã gửi trước).

Gửi file dữ liệu đã nén lên FTP địachỉ ftp://ftp.vssic.gov.vn/bhxhtinh/

Sau khi gửi file dữ liệu xong thì nhắntin thông báo pass cho về cho Ban Chi (đ/c được phân công tổng hợp hoặc chuyênquản), cú pháp nhắn tin: [tên file dữ liệu] [pass] gửi về số điện thoại sẽđược thông báo trước cho các tỉnh mỗi lần tổng hợp báo cáo

Sau khi tổng hợp xong dữ liu đủ tất cảcác tỉnh sẽ copyvàoổ đĩa lưutrữ và xóa dữ liệu trên FTP để giải phóng bộ nhớ.