TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2735/CT-TTHT
V/v Đăng ký sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2016

Kínhgửi: Công ty TNHH Wah Lee Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, TTTM -TCDK Phú Mỹ Hưng, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7
Mã số thuế: 0313339143

Trả lời văn thư số CVWL-2016-01ngày 10/03/2016 của Công ty về đăng ký sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóađơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ;

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và Luậtquản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuếvà sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sungmột số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1. Sửa đổi điểm k Khoản 1 Điều 4như sau:

“k) Hóa đơn được thể hiện bằngtiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặtbên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏhơn chữ tiếng Việt.

Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữsố tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Người bán được lựa chọn: sau chữ sốhàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu cóghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vịhoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn,triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàngđơn vị trên chứng từ kế toán;

Dòng tổng tiền thanh toán trên hóađơn phải được ghi bằng chữ. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt khôngdấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cáchhiểu sai lệch nội dung của hóa đơn

Mỗi mẫu hóa đơn sử dụng của một tổchức, cá nhân phải có cùng kích thước (trừ trường hợp hóa đơn tự in trên máytính tiền được in từ giấy cuộn không nhất thiết cố định độ dài, độ dài của hóađơn phụ thuộc vào độ dài của danh mục hàng hóa bán ra).”

Trường hợp hóa đơn đã lập có saisót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bênlập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợphóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty theo trình bày sử dụng phần mềm kế toán của nước ngoài, khi lập hóađơn xuất giao khách hàng chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thìcác chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sailệch nội dung của hóa đơn và Công ty không phải đăng ký với Cơ quan thuế theoquy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
534_11918069/16(dtthanh)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga