BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2736/TCT-DNL
V/v cấp mã số thuế khi chuyển đổi thành chi nhánh.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Tổngcông ty Hàng không Việt Nam.

Trả lời công văn số 2063/TCTHK-TCKT ngày 4/7/2014 của Tổng công ty Hàngkhông Việt Nam về việc giữ mã số thuế cũ cho đơn vị phụ thuộc của Tổng công tyHàng không Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ vềĐăng ký doanh nghiệp quy định:

“1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọilà mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã sốthuế của doanh nghiệp.

2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trìnhhoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khidoanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực vàkhông được sử dụng lại.

5. Mã số đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được cấpcho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểmkinh doanh của doanh nghiệp.”

Tại Điều 26 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn về quy trình phối hợptạo và cấp mã số doanh nghiệp như sau:

“Khi hồ sơ đăng kýdoanh nghiệp đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theoquy định, thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang cơ sở dữliệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sở dữ liệuquốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số doanhnghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kýdoanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanhcấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp. Thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp sẽ được chuyển sang Tổng cục Thuế”.

Tại Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn việc lập hồ sơ đăng kýhoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Tại điểm a, điểm c Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

“a)... Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổiloại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

c) Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13)được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhcủa doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơquan thuế;…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợpcác đơn vị trực thuộc Tổng công ty hàng không Việt Nam đã được cấp mã số thuếgồm: Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài, mã số thuế: 0100107518-008; Xínghiệp Thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất, mã số thuế: 0100107518-010; Trung tâmHuấn luyện bay, mã số thuế: 0100107518-013, nay Tổng công ty chuyển Xí nghiệpthương mại mặt đất Nội Bài, Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất, Trungtâm huấn luyện bay thành các Chi nhánh của Tổng công ty hàng không Việt Nam vàđề nghị giữ nguyên mã số thuế đã được cấp thì phải lập hồ sơ theo quy định tạiĐiều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP nộp cho SởKếhoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi Chi nhánh đặt trụ sở. Các Chi nhánh kế thừatoàn bộ quyền và nghĩa vụ thuế của đơn vị trước khi chuyển đổi và giữ nguyên mãsố thuế đã được cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư khi chuyển giao dịch sang cơ quanthuế phải chuyển dưới dạng giao dịch thay đổi thông tin gồm thay đổi tên vàthay đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình công tytrách nhiệm hữu hạn đối với các đơn vị chuyển đổi thay vì giao dịch đăng kýthành lập mới chi nhánh.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Hàng không Việt Nam được biết và liên hệ với các cơ quan liên quan đểđược hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội;
- Vụ PC, Vụ CS, Vụ KK, Cục CNTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn