BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2737/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 387/HQBP-NV ngày 12/6/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về thủ tục hải quan đối với mặt hàng là ôtô tải (01 tấn) đã qua sử dụng nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được miễn thuế nhập khẩu, phải chịu thuế VAT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với mặt hàng là ôtô tải (01 tấn) đã qua sử dụng, nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được miễn thuế nhập khẩu, nhưng phải chịu thuế VAT thì không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2304/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2006 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. HCM (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An