BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2738 TCT/NV3
V/v xác định chỉ tiêu Z

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Việt Nam

Trả lời công văn số 039/VIA-CV ngày 4/7/2003 của Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Việt Nam về việc cách xác định chỉ tiêu tính tỷ lệ nội địa hoá. Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan, thì:

Chỉ tiêu Z là giá nhập khẩu hoặc giá bán sản phẩm, phụ tùng nguyên chiếc mà doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp.

- Giá nhập khẩu: là giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF). Giá nhập khẩu được xác định theo hoá đơn và các chứng từ nhập khẩu có liên quan. Trường hợp sản phẩm hoặc phụ tùng chưa được nhập khẩu dưới dạng nguyên chiếc thì các doanh nghiệp căn cứ giá nhập khẩu (CIF) của sản phẩm, phụ tùng cùng loại tại thị trường khu vực để kê khai; Giá nhập khẩu được áp dụng để xác định tỷ lệ nội địa hoá trong năm tài chính đầu tiên đăng ký thực hiện nội địa hoá.

- Giá bán sản phẩm: là giá bình quân gia quyền, không bao gồm thuế GTGT và các khoản chi khuyến mại, thưởng mua hàng, hoa hồng đại lý. Giá bán sản phẩm được xác định căn cứ vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp, hoá đơn bán hàng (hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính).

Việc xác định tỷ lệ nội địa hoá của sản phẩm, phụ tùng cho năm tài chính tiếp theo được xác định theo tỷ lệ nội địa hoá thực tế của năm trước liền kề. Trong đó chỉ tiêu (Z) là: giá bán sản phẩm, theo hướng dẫn tại điểm 4.1 (Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ nêu trên); chỉ tiêu (I) là giá CIF nhập khẩu thực tế.

Việc xác định tỷ lệ nội địa hoá còn phụ thuộc vào việc kiểm tra các hoá đơn, chứng từ mua, bán hàng hoá sản xuất trong nước của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp. Trường hợp nếu phát hiện có vi phạm thì không được tính vào tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được để quyết toán.

Tổng Cục thuế có ý kiến trả lời để Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Việt Nam được biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An