BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2739/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam
(127 Lò Đúc – Hà Nội)
- Cục hải quan thành phố hà nội

Trả lời công văn số 258/TCT-KDXNK ngày 16/04/2007 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, về việc xin khoanh số nợ thuế nhập khẩu nội địa hóa xe máy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Công ty trình bày, kết hợp với tra cứu trên hệ thống KT559 ngày 07/05/2007, tại Tổng cục Hải quan thì Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đang nợ cưỡng chế khoản thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa của 29 tờ khai mở năm 2001, tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ gốc:

- Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai, Tổng công ty chỉ còn nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 (không có phát sinh các khoản nợ khác), đồng thời đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm 3 công văn 4028/BTC-TCHQ ngày 28/03/2006 của Bộ Tài chính về xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu thì không áp dụng biện pháp cưỡng chế, cho áp dụng thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt quản lý về thuế.

- Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai, Tổng công ty chỉ còn nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 (không có phát sinh các khoản nợ khác), nhưng chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm 3 công văn 4028/BTC-TCHQ ngày 28/03/2006 của Bộ Tài chính về xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu thì cho phép Tổng công ty được làm thủ tục nhập khẩu với điều kiện các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa đồng thời Tổng công ty phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An