BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2739 TCT/NV3
V/v giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Đức Thành

Trả lời công văn số 12/CV ngày 07/07/2003 của Công ty TNHH Đức Thành về việc giá tính thuế đối với mặt hàng rượu Remy Silver 29 độ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v.v Ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu và Bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu thì:

Mặt hàng Rượu Remy Silver 28 độ thuộc Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu. Khi nhập khẩu mặt hàng rượu Remy Silver 29 độ áp dụng tính thuế theo mức giá tối thiểu 4,00 USD/lít quy định đối với “loại khác” của điểm 11 nhóm 1: “Các loại rượu khác”tại Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để công ty TNHH Đức Thành được biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An