BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 273TCT/PCCS
V/v: thuế đ/v dự án BOT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 478/CT-QLDNngày 10/6/2004 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về miễn giảm thuế đối với dự án BOTthủy điện Cần Đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:căn cứ quy định tại điểm 2 Điều 36 Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chínhphủ ban hành quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh –chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước, Điều 20 và Điều 22 Nghị địnhsố 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtkhuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) thì Dự án BOT thủy điện Cần Đơn đượcáp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, được miễn thuế thu nhậpdoanh nghiệp bốn năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuếthu nhập doanh nghiệp phải nộp cho chín năm tiếp theo. Từ ngày 1/1/2004 dự ántiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấyphép đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấyphép đầu tư thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ thì dự án được hưởng mức ưu đãi theo quy định tại Nghịđịnh cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

- Về thuế tài nguyên: Tại Điều 10Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) ngày 16/4/1998 quy định: “Dự án đầu tưthuộc đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nướccó khai thác tài nguyên (trừ dầu khí) được giảm tối đa 50% thuế tài nguyêntrong ba năm đầu kể từ khi bắt đầu khai thác”. Căn cứ quy định trên, dự án BOTthủy điện Cần Đơn thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyếnkhích đầu tư trong nước nên được giảm tối đa về thuế tài nguyên theo mức ưu đãinêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnhBình Phước biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương