CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 274/CP-NN
V/v xử lý sạt lở bờ sông

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên và Môi trường.
- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo của một số địa phương, tình hình sạt lở bờ sông xẩy ra khá nghiêm trọng làm mất đi đất ở, đất sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của nhiều hộ dân cư. Tình hình diễn biến sạt lở bờ sông còn rất phức tạp và việc đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở đòi hỏi mức đầu tư kinh phí lớn và phải làm dần trong nhiều năm.

Để chủ động phòng, chống sạt lở cần phải có đánh giá điều tra, khảo sát, xác định nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở bờ sông ở từng vùng, khu vực để có giải pháp xử lý thích hợp, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc phòng, chống sạt lở là một nội dung của công tác phòng, chống thiên tai và là trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương các cấp.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khản trương có báo cáo đánh giá tình hình diễn biến, kết quả xử lý sạt lở bờ sông ở các địa phương trong thời gian qua; có phân cấp, giải pháp cụ thể cả trước mắt và lâu dài, đề xuất hướng xử lý chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2003.

2. Về nguồn vốn xử lý sạt lở: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tự sắp xếp trong nguồn vốn đã được cân đối trong kế hoạch ngân sách của địa phương hàng năm và huy động các nguồn khác do địa phương quản lý để xử lý.

Trường hợp đối với các công trình quan trọng, cấp bách và có mức vốn đầu tư lớn, vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng