TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu đá mài

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP đá mài Hải Dương
(Đ/c: số 314 Điện Biên Phủ - TP Hải Dương)

Trả lời công văn số 21/ĐMHD ngày26/3/2013 của Công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương đề nghị được hướng dẫn về thủtục xuất khẩu mặt hàng đá mài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Về chính sách xuất khẩu đá mài:Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua,bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tư số 04/2006/TT-BTMngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghịđịnh số 12/2006/NĐ-CP và Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ CôngThương quy định về xuất khẩu khoáng sản.

2. Về thủ tục xuất khẩu đá mài: Đềnghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của BộTài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thương mại.

Để biết thêm chi tiết, Công ty liênhệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa và xuấttrình đầy đủ hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn