BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 274/TCHQ-GSQL
V/v cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp trong KCX Linh Trung

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Tiếp theo công văn số 9604/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2014 của Tổngcục Hải quan về việc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) thực hiện chứcnăng cung ứng xăng dầu tạm nhập tái xuất cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuấtLinh Trung, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại côngvăn số 1273/VPCP-KTTH ngày 26/2/2014 và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) được thực hiện chứcnăng cung ứng xăng dầu tạm nhập tái xuất cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuấtLinh Trung (không phải yêu cầu bổ sung ngành nghề cung ứng xăng dầu trong Giấychứng nhận đầu tư). Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục hải quan theoquy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quanTP.Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam)
P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh