THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/TTg-CN V/v chủ trương xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1604/TTr-BGTVT ngày 26 tháng 02 năm 2021 về xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyn đường bộ qua biên giới, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyn đường bộ qua biên giới như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định nêu trên theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thử tướng CP;
- Các Bộ: CA, QP, TP, NG, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TH, PL, QHQT, QHĐP, Cục KSTT;
-
Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng