BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 2740/LĐTBXH-LĐTL
V/v:Tiền lương đối với viên chức quản lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí OSC
Trả lời công văn số 438/CV-OSCTech ngày 14/7/2014 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí OSC về việc trả lương cho viên chức quản lý, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì căn cứ quỹ tiền lương thực hiện (quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ gắn với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện của năm đó so với thực hiện của năm trước liền kề) và quy chế trả lương đối với viên chức quản lý, công ty trả lương cho từng viên chức quản lý. Quy chế trả lương của viên chức quản lý do công ty xây dựng phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu trước khi thực hiện.
Theo quy định trên thì việc trả lương cho từng viên chức quản lý do Công ty quyết định trong quy chế trả lương, trong đó Công ty quy định trả bằng hoặc cao hơn hoặc thấp hơn mức tiền lương của từng viên chức quản lý tính trong quỹ tiền lương thực hiện gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành, trách nhiệm của từng người và không vượt quá tổng quỹ tiền lương được hưởng.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để biết);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh