BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2742/BKHĐT-ĐTNN
V/v báo cáo tình hình đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn ĐTNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hộivề Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xâydựng luật, pháp lệnh năm 2013 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã soạn thảoLuật sửa đổi Điều 170 của Luật Doanh nghiệp. Theo Chương trình, dự thảo Luậtnày sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII(tháng 5/2013).

Tại cuộc họp ngày 26/4/2013 của Ủy ban Kinh tế củaQuốc hội, các đại biểu yêu cầu phải có các số liệu để giải trình với Ủy banThường vụ Quốc hội. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan phối hợpcung cấp một số thông tin sau:

1. Báo cáo cụ thể về tình hình đăng ký lại củadoanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn (số lượng doanh nghiệp đăng ký lại? sốlượng doanh nghiệp chưa đăng ký lại, trong đó thống kê cụ thể số doanh nghiệpliên doanh mà Bên Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước chưa đăng ký lại? tổng vốnđầu tư và tổng số lao động của các doanh nghiệp chưa đăng ký lại cũng như cácdoanh nghiệp có nhu cầu đăng ký lại? số lượng doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tụcđăng ký lại? lý do các doanh nghiệp không đăng ký lại?).

2. Những khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc doanhnghiệp chưa thực hiện đăng ký lại, đặc biệt là doanh nghiệp liên doanh mà BênViệt Nam là doanh nghiệp Nhà nước.

3. Đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực nếutiếp tục mở rộng thời hạn cho đăng ký lại.

4. Quan điểm của Quý Cơ quan có nên tiếp tục mởrộng cho đăng ký lại không? Nêu lý do.

Trong điều kiện thời gian quá gấp, để đảm bảo trìnhDự án Luật theo đúng tiến độ, góp phần tháo gỡ khó khăn, giải quyết ngay vấn đềbức xúc của doanh nghiệp có vốn ĐTNN, đề nghị Quý Cơ quan gửi báo cáo về Bộ Kếhoạch và Đầu tư trước ngày 13/5/2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.(File mềm xin gửi trước về địa chỉ anhln@mpi.gov.vn.)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đặng Huy Đông;
- Vụ PC, Cục ĐKKD, Viện KTTW;
- Lưu VT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu