TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2742/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Sài Gòn RDC
Địa chỉ:
Tòa nhà Central Park , 208 Nguyễn Trãi, Quận 1
MST: 0301465337

Trả lờivăn thư ngày 05/4/2012 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ điểm 2.5 phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ:

“Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đãgiảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịchvụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán đượctính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặckỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ các số hóa đơn được giảm giá và số tiềnđược giảm giá.”;

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp, thanh toántiền hàng cho nhà cung cấp trước thời hạn có phát sinh chiết khấu thanh toánthì Công ty lập chứng từ thu và hạch toán vào thu nhập khác khi tính thuế thunhập doanh nghiệp, không phải lập hóa đơn giá trị gia tăng, nhà cung cấp cũngkhông phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng muahàng với nhà cung cấp, cóthỏa thuận Công ty được hưởng khoản chiết khấu thương mại khi mua hàng trong kỳđạt doanh số nhất định thì số tiền chiết khấu (dưới hình thức giảm giá) của hàng hoá đã bán đượctính điều chỉnh trênhóa đơn bán hàng hóa trong các lần tiếp sau (hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn được giảm giá và số tiềnđược giảm giá theo quy định nêu trên). Trường hợp nhà cung cấp không điều chỉnh số tiền chiết khấuthương mại vào hóa đơn mua lần tiếp theo, thanh toán tiền chiết khấu thương mạitheo hình thức cấn trừ công nợ thì căn cứ theo hợp đồng, biên bản đối chiếucông nợ để tính vào thu nhập khác khitính thuế thunhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
749-75162/12 lltuyen

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga