BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn tự in (đặt in) trước năm 2010 sau ngày 31/3/2011

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 430/ACC ngày 19/5/2011 của Công ty TNHH MTV Xây dựng Hàng không ACC về việc chấpthuận sử dụng hóa đơn tự in (đặt in năm 2003) sau ngày 31/3/2011. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 33, Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ(có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) quy định:

“2. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanhthực hiện kiểm kê để xác định hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc hóađơn do doanh nghiệp đã tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của BộTài chính hướng dẫn Nghị định số 89/2002/NĐ-CP còn chưa sử dụng.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhucầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quảnlý trực tiếp (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) để đượctiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất làngày 20/01/2011.”

Về việc xử lý các trường hợp nộp bảngkê tồn hóa đơn sau ngày 20/1/2011, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại câu hỏi 1,công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 về việc thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC như sau:

“Về việc xử lý các trường hợp nộp bảngkê tồn hóa đơn (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153) chậm saungày 20/1/2011, chấp thuận để các doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng số hóa đơntồn đến hết ngày 31/3/2011 và không xử phạt chậm nộp. Đề nghị các Cục Thuế bốtrí cán bộ vẫn tiếp nhận và nhập thông tin về hóa đơn tồn từ các bảng kê này theohướng dẫn tại công văn số 99/TCT-TVQT ngày 7/01/2011 của Tổng cục Thuế”

Ngày 27/12/2010, Bộ Tài chính đã cócông văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 về việc hướng dẫn một số vướng mắc trongquá trình thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC như sau:

“Đối với trường hợp doanh nghiệp đãtự in (đặt in) hóa đơn trước năm 2010 với số lượng lớn (hóa đơn tự in theoquy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP Thông tư số 120/2002/TT-BTC) đến hếtngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã tự in (đặt in) trướcnăm 2010 và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục thuế ràsoát trong Quý I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trước năm2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hóa đơn; số thứ tự; tên, địachỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa,dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằngsố và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếucó) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy địnhtại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiệnThông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTCđể tiếp tục sử dụng.”

Về việc rà soát mẫu hóa đơn theo đềnghị của doanh nghiệp sau quý I, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại câu hỏi 2, côngvăn số 1464/TCT-CS ngày 28/4/2011 như sau:

“Trường hợp từ sau quý I/2011 đến hếtngày 31/5/2011, doanh nghiệp có văn bản đề nghị tiếp tục sử dụng hóa đơn đã tựin (đặt in) trước và trong năm 2010 với số lượng lớn (hóa đơn tự in theo quy địnhtại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP Thông tư số 120/2002/TT-BTC ) mà đến hết ngày31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tụcsử dụng thì Cục Thuế căn cứ hướng dẫn tại các công văn số 15364/BTC-TCT và côngvăn số 17716/BTC-TCT nêu trên để rà soát và hướng dẫn doanh nghiệp thông báophát hành hóa đơn theo quy định.”

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên,trường hợp Công ty TNHH một thành viên xây dựng công trình Hàng không ACC còntồn hóa đơn GTGT được đặt in trước năm 2010 sau thời điểm 31/3/2011 (các hóađơn có trong danh sách đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC để được tiếp tụcsử dụng tiếp sau ngày 1/1/2011), Công ty đã làm thủ tục đăng ký số hóa đơn nàyvới cơ quan thuế quản lý trực tiếp và gửi Thông báo phát hành hóa đơn này đểđược tiếp tục sử dụng hóa đơn sau ngày 31/03/2011 và đã sử dụng một số hóa đơnnêu trên trong tháng 4/2011, đến ngày 13/5/2011, Công ty mới nhận được thôngbáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc không được tiếp tục sử dụng và thựchiện hủy hóa đơn theo Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC các hóa đơn này Côngty đã kê khai tại Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2011 và nộp thuế theo quy định thìđược chấp thuận. Các hóa đơn cũ còn tồn đề nghị Công ty thực hiện hủy theo quyđịnh.

Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ vàohướng dẫn cụ thể tại công văn số 99/TCT-TVQT ngày 7/1/2011 (bản photocopy đínhkèm) để nhập dữ liệu về các hóa đơn tồn nêu trên vào Chương trình Quản lý hóađơn.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế đượcbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV xây dựng công trình hàng không ACC;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT)(2b);
- Vụ TTHT, Vụ TVQT (AC);
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn