BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743 TCT/NV5
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:

- Công ty BP
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được Công văn để ngày 9/4/2001của Công ty BP và Công văn số 1311/CT-LD ngày 28/5/2001 của Cục Thuế tỉnh BàRịa - Vũng Tàu về phân bổ chi phí và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Phân bổ chi phí và thuế GTGT giữa các dự án đầutư tại Việt Nam của Công ty BP

Căn cứ quy định tại điểm 2, phần thứ nhất Thông tưsố 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy địnhvề thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò vàkhai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí thì việc xác định nghĩa vụ thuếthực hiện từng hợp đồng dầu khí.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với cáchình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì việc xác định nghĩavụ thuế thực hiện theo từng dự án;

Căn cứ vào các quy định trên thì trường hợp Côngty BP tham gia vào các hợp đồng dầu khí và các dự án khác hoạt động theo quy địnhcủa Luật ĐTNN tại Việt Nam (dưới đây gọi chung là dự án) thì việc hạch toán chiphí cho phí và thuế được thực hiện riêng theo từng dự án:

- Đối với các chi phí phát sinh liên quan đến mỗidự án thì hạch toán trực tiếp chi phí và thuế GTGT đầu vào của chính dự án đó.

- Đối với các chi phí phát sinh liên quan đến nhiềudự án thì các nhà điều hành trong các dự án phải chịu thoả thuận (hoặc hợpđồng) bằng văn bản quy định rõ nhà điều hành nào chịu trách nhiệm quản lý cácchi phí liên quan đến hoạt động chung của các dự án và cách thức phân bổ cácchi phí đó:

+ Hàng tháng, nhà điều hành chịu trách nhiệm quảnlý chi phí chung tập hợp các chi phí liên quan đến hoạt động chung của các dựán, lập bảng kê các chi phí và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào theo từngloại (hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT; dịch vụ có thuế suất thuế GTGT5%; hàng hoá, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 10%; hàng hoá, dịch vụ có thuếsuất thuế GTGT 20%), đồng thời căn cứ vào hợp đồng (thoả thuận) giữa các nhàđiều hành để phân bổ chi phí bằng cách phát hành hoá đơn GTGT cho các dự án theocùng thuế suất thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ ghi trên bảng kê đó. ThuếGTGT ghi trên hoá đơn là thuế GTGT đầu ra của dự án trong đó có nhà điều hànhchịu trách nhiệm quản lý chi phí chung và là thuế GTGT đầu vào của các dự ánkhác, được khấu trừ hoặc hoàn lại theo quy định của Luật thuế GTGT và các vănbản hướng dẫn hiện hành.

+ Nhà điều hành chịu trách nhiệm quản lý chi phíchung phải theo dõi, hạch toán, quản lý và lưu trữ chứng từ đối với các chi phíchung nêu trên theo đúng quy định hiện hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm pháplý về việc quản lý và phân bổ các chi phí chung nêu trên.

+ Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra các khoảnchi phí, việc phân bổ các khoản chi phí liên quan đến hoạt động chung của cácdự án của Công ty BP theo các quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

- Đối với các chi phí (kể cả thuế GTGT đầu vào) liênquan đến nhiều dự án đã phát sinh nhưng chưa phân bổ cho các dự án thì nhà điềuhành chịu trách nhiệm quản lý chi phí chung phải lập bảng kê chi phí và thuếGTGT, thực hiện phát hành hoá đơn GTGT như hướng dẫn trên đây.

2. Phân bổ chi phí và thuế GTGT đầu vào giữa cácbên trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh đường ống Nam Côn Sơn.

Căn cứ Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơnbán hàng (mục hướng dẫn sử dụng hoá đơn) thì mỗi hoá đơn GTGT được lập chonhững hàng hoá, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT;

Xét thoả thuận tại điểm 2.2.1 Phụ lục 4 Hợp đồnghợp tác kinh doanh đường ống Nam Côn Sơn về việc phân bổ chi phí và thuế GTGT đầuvào giữa các Bên trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

Việc phân bổ chi phí và thuế GTGT đầu vào giữa cácBên trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện như sau:

- Hàng tháng, Nhà điều hành lập bảng kê các chi phívà thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào theo từng loại (hàng hoá, dịch vụkhông chịu thuế GTGT; hàng hoá, dịch vụ có có thuế suất thuế GTGT 5%; hàng hoá,dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 10%; hàng hoá, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT20%).

- Căn cứ vào bảng kê chi phí và thuế GTGT đầu vào,Nhà điều hành phân bổ chi phí cho các Bên bằng cách phát hành hoá đơn GTGT chotừng Bên theo cùng thuế suất thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ ghi trên bảngkê đó.

Đối với các chi phí (kể cả thuế GTGT đầu vào) đãphát sinh nhưng chưa phân bổ cho các Bên trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh thì nhàđiều hành lập bảng kê các chi phí và thuế GTGT, thực hiện phát hành hoá đơn GTGTnhư hướng dẫn trên đây.

3. Về việc xử lý vi phạm đối với trường hợp hoá đơnbán hàng ghi không đúng quy định

Căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Chếđộ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì các tổ chức, cánhân khi bán hàng hoá, dịch vụ thu tiền hoặc trao đổi sản phẩm đều phải lập vàgiao hoá đơn hợp pháp cho khách hàng. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụhoặc trao đổi sản phẩm có trách nhiệm yêu cầu người bán hàng lập và giao hoáđơn hợp pháp. Hoá đơn hợp pháp ghi đầy đủ các chi tiêu, nội dung theo quy định.

Trong thời gian đầu áp dụng Luật thuế GTGT, do chưakịp làm thủ tục đăng ký, cấp mã số thuế và do sơ suất về ghi hoá đơn khi muahàng hoá, dịch vụ nên có một số hoá đơn GTGT đầu vào không ghi mã số thuế sẽđược xử lý như sau:

Công ty BP Thăm dò và Khai thác hoặc các Nhà điềuhành lập bảng kê các hoá đơn GTGT không ghi mã số thuế, chịu trách nhiệm vềtính pháp lý của các hoá đơn ghi tại bảng kê, đề nghị Công ty thực hiện nhiệmvụ quản lý giám sát các Hợp đồng dầu khí xác nhận các chi phí này phục vụ chohoạt động dầu khí và được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và đề nghịCục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, đối chiếu, xác minh, nếu đối tượngbán hàng hoá và cung cấp dịch vụ đã kê khai nộp thuế GTGT đầu ra theo quy địnhthì các hoá đơn chứng từ trên được coi là hợp pháp khi xét hoàn thuế GTGT vàkhi xác định thu nhập chịu thuế.

Những trường hợp sai phạm tương tự như trên phátsinh tiếp theo sẽ không được chấp nhận là hợp pháp để được khấu trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế và khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị được biết vàthực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung