BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận
Tổng cục Thuế nhận được Công vănsố 3552/CT-TTr ngày 26/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính qua thanh tra, kiểm tra. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Ngày 26/6/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2425/TCT-PC trả lời Công văn số 3185/CT-TTr ngày 10/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.
2. Về việc xác định thời điểm người nộp thuế thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.
Căn cứ Điểm 1.2, Mục IV, Phần A Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế:
“Thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế hoặc hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (đối với loại thuế thực hiện quyết toán thuế) mà người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế.”
Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:
“Thời điểm xác định hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn; hành vi trốn thuế, gian lận thuế là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế mà người nộp thuế thực hiện khai thiếu thuế, hành vi trốn thuế, gian lận thuế…”
Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế căn cứ vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của từng sắc thuế để xác định thời điểm người nộp thuế thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế, tương ứng từng thời điểm thực hiện hành vi vi phạm thì người nộp thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý, có hành vi kê khai chi phí dẫn đến làm giảm thuế TNDN phải nộp trong quý I và II/2013 nhưng đến khi khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 doanh nghiệp không kê khai điều chỉnh lại số thuế TNDN phải nộp, đến năm 2014 Cục Thuế thanh tra phát hiện thì thời điểm thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế của doanh nghiệp được xác định là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 (doanh nghiệp bị xử phạt theo quy định tại Khoản 33, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ).
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, PC (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Dương Văn Lâm

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?