VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 2746/VPCP-KTN

V/v: thu cầu phao Chèm qua sông Hồng, thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (công văn số 1954/BQP-TM ngày 12 tháng 4 năm 2010) về việc thu cầu phao Chèm qua sông Hồng, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý việc thu cầu phao Chèm qua sông Hồng, thành phố Hà Nội như đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn nêu trên. Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý