Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 2748 TC/TCT NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LÀM VIỆC TẠI CÁC TỔ CHỨC THUỘC LHQ

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 631/VPCP-KTTH ngày 05/02/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc nộp thuếthu nhập đối với người có thu nhập cao làm việc tại các tổ chức thuộc Liên HợpQuốc, tại điểm 1: "Công dân Việt nam làm việc trong các tổ chức thuộc LiênHợp Quốc có thu nhập phải nộp đủ thuế theo quy định của pháp lệnh thuế thu nhậpđối với người có thu nhập cao (sau đây gọi tắt là thuế thu nhập) hiệnhành".

Để thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh thuế thu nhập đối vớingười có thu nhập cao, cục thuế có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu các lao độngViệt nam làm việc trong các tổ chức quốc tề thuộc Liên Hợp Quốc đóng trên địabàn thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập phát sinh từ1/1.2002 và nộp ngay vào NSNN.

Đối với khoản thuế thu nhập phát sinh từ 1/7/1997 đến31/12/2001 do phía Liên hợp quốc có thoả thuận nộp thay nên sẽ được Bộ Tàichính phối hợp với Bộ ngoại giao xem xét xử lý riêng.