TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2749/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 21, charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy,HN)
MST: 0102735469

Trả lời công văn số HW/F/14-00022ngày 29/12/2014 của Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam hỏi về chính sáchthuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quyđịnh:

+ Tại khoản 2 Điều 9 quy định vềphát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:

“Đối với các số hóa đơn đã thựchiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờhóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơquan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóađơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thứctên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thôngtin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). "

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty có chuyển địa chỉ Công ty, không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuếquản lý trực tiếp thì đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hànhCông ty thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉđã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thôngbáo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu số 3.13 Phụlục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC ).

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lờiCông ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến