BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2749TCT/NV6
V/v khấu hao TSCĐ vô hình

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư phát triển phần mềm kế toán
(B-207 Khu phố Hưng Vượng, P. Tân Phong, Q.7, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 06/2003 ngày22/5/2003 củ Công ty đề nghị hướng dẫn việc khấu hao TSCĐ vô hình, Tổng Cụcthuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Ông Nguyễn Mạnh Cường gópbản quyền phần mềm kế toán BASYS (đã được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứngnhận bản quyền) khi thành lập Công ty TNHH Đầu tư và phát triển phần mềm kếtoán (đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận) thì:

1. Về việc trích khấu hao đối với bảnquyền phần mềm góp vốn

- Theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTCngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 04 chuẩn mực kếtoán Việt Nam (đợt I) và theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 vềviệc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khẩu hao TSCĐ: Bản quyền phầnmềm BASYS được coi là TSCĐ vô hình của Công ty TNHH đầu tư và phát triển phầnmềm kế toán, nếu bản quyền này được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh thìCông ty được trích khấu hao tính vào chi phí SXKD trong kỳ.

- Về việc định giá bản quyền làm căncứ trích khấu hao: Theo quy định tại Điều 23 Luật doanh nghiệp thì Ông Cườngcùng các thành viên sáng lập Công ty TNHH đầu tư và phát triển phần mềm kế toánlà người định giá băn quyền phần mềm này thông qua nguyên tắc nhất trí. Giá trịbản quyền góp vốn phải được định giá phù hợp với giá trị thực tế của nó (tứcphải được xác định trên cơ sở giá trị hợp lý sơ với giá trị tương đương ở thờiđiểm góp vốn).

Theo Điều 120, 121 của Luật Doanhnghiệp thì hành vi “cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế” làhành vi vi phạm Luật Doanh nghiệp và sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của phápluật.

Do đó trường hợp cơ quan thuế quakiểm tra thấy bản quyền góp vốn được định giá sai so với giá trị thực tế tạithời điểm góp vốn thì có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh buộc ngườiđịnh giá lại hoặc chỉ định tổ chức giám định (ví dụ: cơ quan kiểm toán độclập...) để định giá lại bản quyền phầm mềm góp vốn và đồng thời xử lý theo quyđịnh.

2. Việc nộp thuế TNCN của cá nhân Ô.Nguyễn Mạnh Cường

Theo quy định tại Điều 1, điểm ckhoản 2 Điều 2 Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: Ô.Nguyễn Mạnh Cường thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập trên số tiền định giábản quyền góp vốn.

Đề nghị Ô. Nguyễn Mạnh Cường liên hệvới Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thủ tục kê khai nộp thuế thunhập đối với người có thu nhập cao theo quy định.

Tổng Cục thuế trả lời để Công ty TNHHđầu tư và phát triển phần mềm kế toán được biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương