BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 274TCT/PCCS
V/v: c/s thuế đối với việc chuyển nhượng cầu thủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1821/CT-TTHTngày 23/11/2004 của cục thuế tỉnh Long An hỏi về thuế đối với việc chuyểnnhượng cầu thủ bóng đá, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại mục I Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp có quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịchvụ có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên:trường hợp Công ty TNHH thể thao Đồng Tâm hoạt động trong lĩnh vực thể thao cóphát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cầu thủ bóng đá (chênh lệch giữadoanh thu chuyển nhượng cầu thủ và chi phí mua cầu thủ, đào tạo …) phải kê khainộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương