BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 275/BHXH-KHTC
V/v Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báomức phạt xử lý vi phạm đối với người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảohiểm xã hội nêu tại khoản 3 điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội là 8%/năm.

Mức phạt này áp dụng từ ngày 01/01/2009.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báođể Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên (2b)
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Ban Thu;
- Ban Kiểm tra;
- Lưu: VT, KHTC (2b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Phước Tường