TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/GSQL-GQ3
V/v giải quyết thủ tục hàng quá cảnh

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 554/HQAG-GSQLngày 03/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc giải quyết thủ tục hàngquá cảnh Campuchia, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 6, Điều 12 Thông tưsố 08/2009/TT-BCT ngày 11/5/2009 quy định về quá cảnh hàng hóa của vương quốc Campuchiaqua lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam của Bộ Công Thương thì cửa khẩu KhánhBình và tuyến đường sông Cảng Bến Nghé đến cửa khẩu Khánh Bình - tỉnh An Giang khôngthuộc cặp cửa khẩu quốc gia, tuyến đường nối hàng hóa quá cảnh được phép quácảnh Việt Nam - Campuchia.

2. Việc Cục Hải quan tỉnh An Giangđề nghị được xem xét cho phép hàng hóa của vương quốc Campuchia quá cảnh thuộctờ khai số 09/PMD /QC ngày 25/1/2013 của công ty TNHH KAN HUY qua cửa khẩu KhánhBình không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan, Cuc Giám sát quản lý - Tổngcục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang chỉ đạo các Chi cục Hải quancửa khẩu trực thuộc thực hiện đúng quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫnliên quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - Phó TCT (để báo cáo)
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn