TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 275/TLĐ
V/v: “Hướng dẫn đăng ký và xét tặng
Bằng công nhận cơ sở văn hoá”

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương;
- Các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ.

Qua ba năm thực hiện Chươngtrình phối hợp số 1859/TLĐ ngày 14/9/2005 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- Bộ Văn hoá Thông tin và Uỷ Ban Thể dục thể thao (nay là Bộ Văn hoá, Thể thaovà Du lịch) về “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2006-2010”; Công tác xây dựngđời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ đã được các cấp Công đoàn tích cực triểnkhai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đời sống văn hoá tinh thần ở cácđịa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được nâng lên, đóng góp quan trọng vàothực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, phong trào xây dựngđời sống văn hoá cơ sở có nơi chưa thường xuyên, thiếu tập trung trọng điểm vàocác vùng, các địa phương, ngành và các loại hình doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sựphối hợp giữa tổ chức Công đoàn và các ngành, địa phương còn thiếu chặt chẽ,chồng chéo, ảnh hưởng đến chất lượng phong trào, đặc biệt là việc bình xét vàcông nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá.

Để phong trào xây dựng cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp văn hoá trong thời gian tới từng bước đi vào chiều sâumang lại hiệu quả thiết thực, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Namyêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Về phong trào xây dựng cơquan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá tại địa phương, ngành

Căn cứ nội dung chương trình số 670/CTr- BVHTT ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Ban Chỉ đạo Trung ương về “Chươngtrình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giaiđoạn 2006 - 2010”, các ngành, các địa phương xây dựng tiêu chuẩn, hướng dẫn quytrình bình xét công nhận danh hiệu “cơ quan, đơn vị văn hoá”, sau đó tập hợp vàthẩm định hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoáđồng cấp ra quyết định công nhận danh hiệu: Đơn vị văn hoá.

2. Về quy trình đăng ký vàxét tặng “Bằng công nhận đơn vị văn hoá” cấp Tổng Liên đoàn

2.1 Hàng năm, các LĐLĐ tỉnh,thành phố gửi danh sách đăng ký số lượng đơn vị phấn đấu được tặng “Bằng côngnhận đơn vị văn hoá” cấp Tổng Liên đoàn về Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam trước ngày 28 tháng 2.

2.2 Mỗi đơn vị ít nhất 02 lầnđược Ban Chỉ đạo TD ĐKXD ĐSVH đồng cấp công nhận mới được gửi hồ sơ đề nghị TổngLiên đoàn xét công nhận;

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của Liên đoàn Laođộng tỉnh, thành phố kèm bản tóm tắt thành tích của đơn vị đề nghị tặng Bằngcông nhận.

- Bản phô tô Bằng công nhận củaBan Chỉ đạo TD ĐKXD ĐSVH theo cấp quản lý (có xác nhận của công chứng hoặc Banthường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố)

2.3 Các đơn vị thuộc Công đoànngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ đăng ký và đề nghị xétcông nhận danh hiệu “Đơn vị văn hoá” theo Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tại địa bàn.Nếu được công nhận 02 lần tại cấp quản lý thì làm hồ sơ đăng ký xét tặng Bằngcông nhận cấp Tổng Liên đoàn. Hồ sơ gửi Ban Tuyên giáo - Tổng Liên đoàn theothời gian, và thủ tục quy định như đối với LĐLĐ tỉnh, thành phố.

2.4 Bằng công nhận đơn vị vănhoá cấp Tổng Liên đoàn là bằng danh dự không có tiền thưởng kèm theo.

2.5 Đoàn Chủ tịch giao Ban Tuyêngiáo Tổng Liên đoàn là bộ phận thường trực tổng hợp hồ sơ, thẩm định và trìnhĐoàn Chủ tịch ra quyết định công nhận.

Nhận được công văn này yêu cầuBan thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương triển khaikế hoạch hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.

Trong quá trình triển khai thựchiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoànbằng văn bản hoặc điện thoại số: 04.39421518 để được giải đáp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP ban TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh