ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/UBND-VP
V/v Tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 11/SYT-TTr ngày 27/01/2021 về việc tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Hải Dương như sau:

1. Tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương kể từ 0h ngày 28/01/2021 cho đến khi có văn bản khác.

2. Đối với các chuyên gia, người lao động nước ngoài đã được UBND tỉnh chấp thuận cho nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Hải Dương trước ngày 28/01/2021 tiếp tục thực hiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh: Ô Hơn, Ô Khanh;
- Lưu: VT, KGVX.Lai (15).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu