TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2750/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Dae SunViệt Nam tại Hà Nội
(Địa chỉ: Lô 49G, KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội
MST: 3700704222-003)

Trả lời công vănsố 010815/DS ngày 08/01/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Dae Sun Việt Nam tại HàNội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TPHà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhLuật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trịgia tăng quy định giá tính thuế:

“Điều 7. Giátính thuế

1. Đối với hànghóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT.Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuếtiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.

.............

22. Giá tínhthuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điềunày bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơsở kinh doanh được hưởng. "

Căn cứ các quyđịnh trên, trường hợp Chi nhánh Công ty bán hàng hóa và thực hiện vận chuyển hànghóa cho người mua thì giá tính thuế đối với hàng hóa bán ra bao gồm cả giá vậnchuyển.

Cục thuế TP Hà Nộithông báo đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến