BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2750/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng mẫu dấu xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo phản ánh của Cục Hải quan địaphương thì công văn số 1454/TCHQ-GSQL ngày 05/4/2011 của Tổng cục Hải quan chưaquy định rõ về kích cỡ, khung viền, số dòng chữ của các mẫu dấu xác nhận hànghóa đã xuất khẩu, về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Mô tả mẫu dấu: Kích cỡ khung hìnhchữ nhật 1.5 x 5 cm, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, có độ đậm. Mẫu dấu cụthể:

a. Mẫu số 1:

HÀNG ĐÃ XUẤT KHẨU

b. Mẫu số 2:

HÀNG ĐÃ ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN

c. Mẫu số 3:

HÀNG ĐÃ ĐƯA VÀO KHU PHI THUẾ QUAN

2. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh,thành phố căn cứ hướng dẫn trên để tiến hành khắc mẫu dấu. Trường hợp đơn vị đãtổ chức khắc dấu và giao cho Chi cục quản lý, sử dụng thì tiếp tục sử dụng cácmẫu dấu đã khắc, không phải khắc lại.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.HCM: Thay trả lời công văn số 1349/HQHCM-GSQL ngày 25/5/2011;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn