BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2750/TCT-KK
V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:Công ty CP Phú Khang

Trả lời công văn số 06/2014/PK ngày 27/3/2014 củaCông ty CP Phú Khang (địa chỉ: Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ ChíMinh; mã số thuế: 0302542658) về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT)vãng lai ngoại tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi,bổ sungmột số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013của Chính phủ, thì:

“6. Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xâydựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoạitỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫntại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bánhàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sảnngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặctheo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụchịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa,dịch vụ chưa có thuế GTGT với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh,bán hàng.

b) Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinhdoanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai;chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGTban hành kèm theo Thông tư này.

c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạtđộng kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãnglai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phátsinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiềulần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký vớicơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trựctiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanhthu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắpđặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bấtđộng sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp(theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bánhàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sảnngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của ngườinộp thuế tại trụ sở chính.”.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật Thuế GTGT, thì:

“9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị côngtrình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuếGTGT.

a) Trường hợpxây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồmcả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

b) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầunguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặtkhông bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị chưa có thuế GTGT.

c) Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanhtoán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoànthành bàn giao là giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khốilượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.”.

Căn cứ các hướng dẫn trên:

1. Trường hợp Công ty CP Phú Khang (trụ sở chínhtại thành phố Hồ Chí Minh) trực tiếp ký hợp đồng nhận thầu xây dựng công trìnhtòa nhà hành chính với chủ đầu tư là Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FormosaHà Tĩnh tại tỉnh Hà Tĩnh, trong đó thỏa thuận chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giátrị công trình cho Công ty thì Công ty lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuếGTGT vãng lai ngoại tỉnh theo quy địnhvới giá tính thuế GTGT là toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuếGTGT; được khấu trừ thuế đầu vào đối với chi phí mua vào (bao gồm cả chi phíthuê nhà thầu phụ thực hiện, nếu có) theo quy định.

2. Trường hợpCông ty CP Phú Khang trực tiếp thực hiện một phần hợp đồng nêu trên, phần cònlại ký hợp đồng giao thầu lại cho nhàthầu phụ với thỏa thuận Công ty thanh toán phần giá trị công trình giao thầucho nhà thầu phụ thì:

+ Công ty: kê khai, khấu trừ, nộp thuế GTGT như nêutrên.

+ Nhà thầu phụ: Nếu nhà thầu phụ có trụ sở chínhkhác tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tỉnh Hà Tĩnh thìlập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT vãnglai ngoại tỉnh theo quy định với giá tính thuế GTGT là phần giá trị côngtrình do nhà thầu phụ thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT; được khấu trừ thuếđầu vào đối với chi phí mua vào theo quy định. Nếu nhà thầu phụ có trụ sở chínhtại tỉnh Hà Tĩnh thì kê khai nộp thuế GTGT tại trụ sở chính, không phải kê khainộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đối vớicông trình nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty CP Phú Khangđược biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Duyên Hải