TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2751/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2016

Kínhgửi: Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam
Địa chỉ: 99 Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Quận 1
Mã số thuế: 0305604905

Trả lời văn thư số 01/CV-RIAV-2016 ngày 03/3/2016 của Hiệp hội về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 21 Điều 4 quy định đốitượng không chịu thuế GTGT:

“Chuyển giao công nghệ theo quyđịnh của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theoquy định của Luật sở hữu trí tuệ.

…”.

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hànghóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ;

Căn cứ công văn số 18115/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiến nghị cơ chế, chính sách để quảnlý thu thuế hoạt động chuyển nhượng vốn,

Trường hợp Hiệp hội ký hợp đồngnhận ủy thác quyền quản lý, sử dụng các sản phẩm bản ghi tác phẩm âm nhạc thuộcquyền sở hữu của các đơn vị sản xuất phát hành băng đĩa từ các hội viên củaHiệp hội, sau đó Hiệp hội ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng khai thác(không kèm theo chuyển quyền sở hữu trí tuệ) các tác phẩm trên cho các kháchhàng (Hiệp hội thu hộ tiền sử dụng tác phẩm từ khách hàng cho các đơn vị sảnxuất và nhận phí thu hộ do các đơn vị sản xuất trả) thì hoạt động chuyển giaoquyền sử dụng tác phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, áp dụng thuế suất thuếGTGT là 10%. Các đơn vị sản xuất phát hành băng đĩa khi nhận tiền sử dụng cácsản phẩm nêu trên do Hiệp hội thu hộ lập hóa đơn GTGT xuất giao cho Hiệp hộitương ứng với hóa đơn Hiệp hội xuất giao cho khách hàng để Hiệp hội làm căn cứhạch toán, kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. Khoản thu Hiệp hộilàm dịch vụ thu hộ tiền sử dụng các sản phẩm trên Hiệp hội lập hóa đơn áp dụngthuế suất 10%, xuất giao cho các đơn vị sản xuất phát hành băng đĩa.

Cục Thuế TP thông báo cho Hiệp hộibiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KTT số 3;
- Lưu (TTHT, HC).
422- 2016/NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga