VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2751/VPCP –KTN
V/v triển khai thực hiện Dự án Khai quật khảo cổ học và xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây dựng đường hầm và bãi xe của công trình Nhà Quốc hội.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Viện Khoa học xã hộiViệt Nam (tờ trình số 207/TTr-KHXH ngày 04 tháng 3 năm 2011), ý kiến các Bộ:Xây dựng (công văn số 381/BXD-KHTC ngày 21 tháng 3 năm 2011), Kế hoạch và Đầutư (công văn số 1794/BKHĐT-LĐVX ngày 25 tháng 3 năm 2011), Văn hóa, Thể thao vàDu lịch (công văn số 841/BVHTTDL-DSVH ngày 23 tháng 3 năm 2011), Tài chính(công văn số 4190/BTC-ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2011), Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội (công văn số 2071/UBND-VHKG ngày 28 tháng 3 năm 2011) về việc triển khaithực hiện Dự án Khai quật khảo cổ học và xử lý di dời di tích, di vật khu vựcxây dựng đường hầm và bãi xe của công trình Nhà Quốc hội, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quanliên quan về Dự án Khai quật khảo cổ học và xử lý di dời di tích, di vật khuvực xây dựng đường hầm và bãi xe của công trình Nhà Quốc hội, giao Bộ Xây dựng(chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội) kiểm tra công táclập, thẩm định và phê duyệt Dự án nêu trên, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựngNhà Quốc hội trước ngày 10 tháng 5 năm 2011.

2. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam lậpkế hoạch đấu thầu các phần việc đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại công vănsố 855/TTg-KTN ngày 25 tháng 5 năm 2010 về kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xâydựng công trình Nhà Quốc hội để Bộ Xây dựng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủxem xét, phê duyệt.

3. Đồng ý Viện Khảo cổ học triểnkhai ngay công tác chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống giá sắt kê xếp hiện vậttrong kho bảo quản tại khu D (trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18Hoàng Diệu) để lấy mặt bằng phục vụ cho công tác di dời di tích, di vật trongquá trình khai quật theo nội dung Dự án.

4. Về việc bàn giao mặt bằng khảo cổhọc khu vực xây dựng đường hầm và bãi xe của công trình Nhà Quốc hội, Viện Khoahọc Xã hội Việt Nam thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốchội tại Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Văn phòng Chínhphủ.

5. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chủtrì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội triển khai Dự án Khai quật khảo cổ học và xử lý di dời ditích, di vật khu vực xây dựng đường hầm và bãi xe của công trình Nhà Quốc hội,trong đó liên quan đến Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội mới đượcUNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, bảo đảm đúng quy định hiện hànhcủa pháp luật về di sản văn hóa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác Bộ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
- Các Vụ: KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). Ph 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý