BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2752/BTC-TCNH
V/v kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Ngày 07/02/2013, Văn phòng Chính phủ có công văn số 1207/VPCP-KTTH về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, trong đó Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninhcó ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, giámsát các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố từkhâu đăng ký thành lập doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo đánh giá và xử lý các viphạm nhằm tiếp tục đưa ngành nghề này vào nề nếp.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đềnghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra và xử lý các hànhvi vi phạm Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinhdoanh dịch vụ đòi nợ (bản sao công văn số 1207/VPCP-KTTH ngày 07/02/2013 đínhkèm).

2. Tổng hợp, báo cáo tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợtrên địa bàn tỉnh, thành phố đến hết năm 2012, những khó khăn vướng mắc khithực hiện Nghị định số 104/2007/NĐ-CP và các cơ chế chính sách cần sửa đổi, bổsung về kinh doanh dịch vụ đòi nợ về Bộ Tài chính trước ngày 15/03/2013 để BộTài chính đánh giá, tổng hợp và tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số104/2007/NĐ-CP .

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà