BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2752/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v chuẩn bị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai thực hiện chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1297/TTg-KTN ngày 29 tháng 7 năm 2009về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khácgắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận), trong khi chờ các văn bảnhướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận có hiệu lực thi hành, Bộ Tài nguyên và Môitrường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉđạo thực hiện một số việc sau đây:

1. Chỉ đạo cơ quan tài nguyên vàmôi trường, cơ quan xây dựng và các cơ quan có liên quan ở địa phương rà soátGiấy chứng nhận đã ký trước ngày 01 tháng 8 năm 2009 để trao cho người được cấpGiấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, không để tình trạng người sửdụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có đủ điều kiệnđược cấp giấy nhưng lại chưa được trao Giấy chứng nhận. Đối với các hồ sơ đãnhận trước ngày 01 tháng 8 năm 2009 tiếp tục hoàn thiện để làm thủ tục cấp Giấychứng nhận.

2. Chỉ đạo cơ quan tài nguyên vàmôi trường cấp tỉnh, huyện thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớiđất, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, không đểgây ách tắc đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi văn bản hướng dẫnviệc cấp Giấy chứng nhận mới được ban hành có hiệu lực sẽ sử dụng mẫu Giấychứng nhận mới để cấp ngay cho các đối tượng được cấp giấy./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để b/c);
- VPCP;
- Sở TN&MT;
- Lưu VT, TCQLĐĐ (CĐKTK), ĐL (140).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển