BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 2752/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp
Trả lời công văn số 891/CT-THNVDT ngày 6/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH MTV khách sạn Huỳnh Đức, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 5 (a) Điều 9, khoản 3 Điều 10, Điều 41 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtQuản lý thuế;
Căn cứ điểm 2.3 Mục I Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế;
Căn cứ khoản 3 Điều 14, Điều 15, khoản 2 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;
Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 sửa đổi,bổ sungNghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ khoản 2.2 (h) Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN; thì:
- Trường hợp Công ty TNHH MTV khách sạn Huỳnh Đức từ tháng 4/2012 đến tháng 10/2013 đầu tư xây dựng khách sạn Huỳnh Đức chưa phát sinh doanh thu nhưng kê khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT là chưa đúng quy định tại điểm 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính; Công ty bị xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định tại điểm 2.3 Mục I Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Căn cứ hồ sơ gửi kèm theo công văn số 891/CT-THNVDT ngày 6/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thì Hợp đồng mượn đất ký giữa Công ty TNHH MTV khách sạn Huỳnh Đức - đại diện là bà Huỳnh Thị Kim Hương và bà Huỳnh Thị Kim Hương không có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thựccủa Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định, Công ty TNHH MTV khách sạn Huỳnh Đức không đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản xây dựng trên đất mượn.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Vì vậy, trường hợp xác định được công trình xây dựng khách sạn Huỳnh Đức không phải là tài sản của Công ty TNHH MTV khách sạn Huỳnh Đức thì Công ty không được hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến việc xây dựng khách sạn Huỳnh Đức.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CS;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?