ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2752/UB-VX
Về việc thực hiện định mức chi ngân sách cho công tác Phổ cập Giáo dục, xóa mù chữ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2001

Kính gửi:

- Sở Giáo dục Đào tạo thành phố
- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện

Thực hiện Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐ và Nghị quyết 02/2001/NQ-HĐ ngày 12/01/2001 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóaVI;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố tạitờ trình số 236/GD .ĐT/KHTC ngày 15/3/2001, văn bản số 899/GD-ĐT-KHTC ngày30/7/2001 và ý kiến đề xuất của Sở Tài chánh-Vật giá thành phố về mức chi và sửdụng kinh phí cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm 2001;

Ủy ban thành phố chỉ đạo giải quyết như sau:

1- Chấp thuận mức chi và sử dụng kinh phí cho côngtác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục đào tạonhư sau:

1.1- Mức chi:

- Xóa mù chữ: 200.000 đồng/học viên/năm/3 mức.

- Phổ cập giáo dục tiểu học : 200.000 đồng/học viên.

- Phổ cập giáo dục THCS: 300.000 đồng/học viên/năm.

- Phổ cập giáo dục THPT : 400.000 đồng/học viên/năm

1.2- Mức sử dụng:

- 80% chi bồi dưỡng giáo viên

- 10% chi phục vụ cho công tác quản lý:

Trong đó

• 5% chi thù lao cho Ban điều hành quản lý tại cơsở (quận, huyện, phường, xã, trường học).

• 2% chi cho Phòng Giáo dục-Đào tạo quận, huyện đểkiểm tra đánh giá, tổng hợp báo cáo.

• 3% chi cho Ủy ban nhân dân phường xã đã thực hiệncông tác điều tra, vận động học viên ra lớp, tổ chức lớp.

• 10% chi mua sắm tập, vở, bút cho học viên, giáoviên, chi đèn, điện thắp sáng.

2- Cho phép áp dụng chế độ trả lương dạy thêm giờtheo Thông tư số 17/TT-LB ngày 27/7/1995 của Liên Bộ Lao động Thương minh và xãhội-Tài chính-Giáo dục và Đào tạo đối với giáo viên đang công tác tại cáctrường phổ thông. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ngoài nghĩa vụ hoàn thành côngtác tại đơn vị nếu có giờ dạy ở các lớp Phổ cập.

3- Giao Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo phối hợp vớiSở Tài chánh-Vật giá tổ chức thực hiện các quy định nêu trên kể từ năm kế hoạchngân sách 2001.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thường trực Thành ủy "để b/c"
- TT/HĐND, TP và 3 Ban HĐND
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban TTVH/TU, VP/TU
- VPHĐ-UB: CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài