BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2753/TCHQ-TXNK
V/v trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Intops Việt Nam
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 1202/INT /2011 ngày 30/05/2011 của Côngty TNHH Intops Việt Nam về việc thủ tục hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp của Công ty TNHH Intops Việt Nam nêu tại công vănsố 1202/INT /2011 ngày 30/05/2011 nêu trên đã được hướng dẫn tại điểm 2 và điểm3 mục I công văn số 8031/BTC-TCHQ ngày 21/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềviệc thủ tục hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, đề nghị Côngty nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Intops Việt Nambiết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b), PCST.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang