BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2754/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đạihọc, cao đẳng

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủtướng Chính phủ về Đổi mới quản lý Giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Chươngtrình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý Giáo dục đại họcgiai đoạn 2010-2012 (phê duyệt kèm theo Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ trọng tâm của Giáodục đại học năm học 2009-2010, căn cứ kết quả triển khai thí điểm lấy ý kiếnphản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên ở một số trường đạihọc trong năm học 2008-2009, Bé Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn các đạihọc, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dụcđại học) tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứusinh (sau đây gọi chung là người học) về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dụcđại học; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghềnghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiêntiến, hiện đại.

2. Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên điều chỉnh hoạtđộng giảng dạy; nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thựchiện mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

3. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyềnlợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học đượcphản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạycủa giảng viên.

II. YÊU CẦU

1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trịđạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc; nội dung, công cụ đánh giá phải phản ánhđầy đủ, khách quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên; kết quả xử lý thôngtin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải chínhxác, tin cậy.

2. Người học phải khách quan, công bằng, trung thực và cóthái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạycủa giảng viên.

3. Giảng viên phải tôn trọng, có tinh thần cầu thị trước kếtquả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của bảnthân.

III. NỘI DUNG VÀ CÔNG CỤ

1. Nội dung

Ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy củagiảng viên tập trung vào các nội dung: 1/ Nội dung và phương pháp giảng dạy củagiảng viên; 2/ Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và việc sử dụng phương tiệndạy học của giảng viên; 3/ Trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối vớingười học và thời gian giảng dạy của giảng viên; 4/ Khả năng của giảng viêntrong việc khuyến khích sáng tạo, tư duy độc lập của người học trong quá trình họctập; 5/ Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá quá trình và kiểmtra đánh giá kết quả học tập của người học; 6/ Năng lực của giảng viên trong tổchức, hướng dẫn và tư vấn hoạt động học cho người học; 7/ Tác phong sư phạm củagiảng viên; 8/ Các vấn đề khác (nếu cần thiết).

Các cơ sở giáo dục đại học phải công khai các yêu cầu đốivới hoạt động giảng dạy của giảng viên theo các nội dung trên để người học cócơ sở khi cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

2. Công cụ

Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung lấy ý kiến phản hồi từngười học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; căn cứ tình hình thực tế củacơ sở giáo dục đại học, mỗi cơ sở giáo dục đại học cần chủ động, sáng tạo trongviệc thiết kế công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảngdạy của cả giảng viên dạy lý thuyết lẫn giảng viên dạy thực hành.

Công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt độnggiảng dạy của giảng viên cần xác định cụ thể các chỉ báo gồm: tiêu chí, chỉ sốvới các mức độ đánh giá. Trong đó:

- Tiêu chí: là các hoạt động, công việc mà giảng viên cầnthực hiện khi giảng dạy, mỗi tiêu chí được xác định bởi một số chỉ số cụ thể;

- Chỉ số: là khía cạnh cụ thể của tiêu chí về hoạt động,công việc cụ thể của giảng viên trong giảng dạy mà người học có thể cảm nhậnđược trong quá trình học tập;

- Mức độ: là giá trị của thang đo chỉ số; nếu đo bằng"thái độ" thường sử dụng 4 mức độ: 1/ Không đồng ý; 2/ Phân vân; 3/Đồng ý; 4/ Hoàn toàn đồng ý.

IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI, XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀSỬ DỤNG KẾT QUẢ

1. Quy trình

Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảngdạy của giảng viên được thực hiện qua các bước: 1/ Thông báo của cơ sở giáo dụcđại học về kế hoạch thực hiện chung; 2/ Lập danh sách giảng viên, danh mục cáchọc phần, tín chỉ, tổng số người học đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảngviên giảng dạy; 3/ Xác định quy mô tối thiểu số người học tham gia đánh giá đốivới mỗi học phần, tín chỉ mà giảng viên giảng dạy; 4/ Tổ chức để người học thựchiện trên phiếu, không phát phiếu nếu số người học nhận phiếu thấp hơn quy môtối thiểu; 5/ Thu phiếu, phân loại phiếu và xử lý số liệu thống kê; 6/ Sử dụng kếtquả thống kê; 7/ Thực hiện chế độ lưu trữ theo quy định chung.

2. Xử lý dữ liệu

Các cơ sở giáo dục đại học cần quy định:

- Phiếu có giá trị thống kê, phiếu không có giá trị thống kê(phiếu không có giá trị thống kê có thể là: phiếu trắng; phiếu viết thêm các ýkiến không có tính chất xây dựng…);

- Tỷ lệ tối thiểu phiếu có giá trị thống kê trên quy mô tốithiểu số người học tham gia đánh giá đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảngviên giảng dạy để thực hiện xử lý thống kê thông tin phản hồi từ người học vềhoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân thực hiện xử lý thống kêthông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

3. Sử dụng kết quả

Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học quy định sử dụng kết quảthống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viêntheo hướng:

- Giảng viên nghiên cứu để điều chỉnh hoạt động giảng dạy,xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng của bản thân;

- Bộ môn, khoa tham khảo để phân công giảng dạy, xây dựng kếhoạch bồi dưỡng giảng viên;

- Cơ sở giáo dục đại học tham khảo để xây dựng kế hoạch pháttriển đội ngũ giảng viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trong học kỳ II năm học 2009-2010, các cơ sở giáo dục đạihọc triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy củagiảng viên theo phạm vi, quy mô do cơ sở giáo dục đại học quy định. Từ năm học2010-2011, các cơ sở giáo dục đại học triển khai lấy ý kiến phản hồi từ ngườihọc về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáodục đại học quy định cụ thể về thời điểm, hình thức, trách nhiệm của cá nhân,tập thể, phương pháp xử lý, sử dụng và chế độ lưu trữ các tài liệu về ý kiếnphản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; gửi báo cáo tổngkết về Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối tháng 7 hàng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra tình hình triển khaihoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảngviên tại các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động nàyvào cuối năm 2010.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ sở giáodục đại học cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quảnlý cơ sở giáo dục, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội) hoặc liên hệ trực tiếp với chuyênviên phụ trách: Chu Văn Quang, điện thoại: 04.36230501, Email:[email protected] vn; Phùng Như Thụy, điện thoại: 04.36230604, Email:[email protected] để Bộ có ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng TT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục: GDĐH, TCCB, CTHSSV, CNTT,
KT&KĐCLGD, TTr, GDQP (để phối hợp);
- Lưu VT, Cục NG&CBQLCSGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trương Đình Mậu