BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2754/TM-XNK
V/v chuyển hàng nhập khẩu bán miễn thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát Quản lý)

Bộ Thương mại nhận được công văn số 41/CV-CT ngày 23/7/2003 của Công ty Thương mại Dịch vụ và Xuất khẩu Hải Phòng (TRADIMEXCO) và công văn số 342/2003/TM-MT ngày 29/7/2003 của Công ty Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội (SERVICO Hà Nội) đề nghị được chuyển 5.610 chai rượu vang, trị giá 52.673,2 USD Công ty TRADIMEXCO đã nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại để bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế Móng Cái nhưng tồn đọng lâu ngày sang cho Công ty SERVICO Hà Nội bán miễn thuế phục vụ các đối tượng ngoại giao. Về việc này, Bộ Thương mại trao đổi với Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát Quản lý) như sau:

Theo quy định tại Mục II Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ thì hàng hoá đã nhập khẩu theo văn bản của Bộ Thương mại để bán ở Cửa hàng miễn thuế nhưng tồn đọng, khó tiêu thụ, nếu có nhu cầu tái xuất hoặc chuyển sang tiêu thụ nội địa phải được phép của Bộ Thương mại.

Trong trường hợp này, hai Công ty Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng và Công ty Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội có nhu cầu mua bán lại lô hàng để bán tại Cửa hàng miễn thuế không qua việc 1 Công ty tái xuất rồi Công ty khác lại phải nhập khẩu, một mặt giải phóng hàng tồn kho, thu hồi vốn và đồng thời giảm chi phí nhập khẩu trong điều kiện tỷ giá ngoại tệ (đồng EUR) tăng cao. Theo Bộ Thương mại đây là một đề nghị hợp lý, có thể xem xét cho phép Công ty Thương mại Dịch vụ Hà Nội mua lại số rượu tồn đọng của Cửa hàng miễn thuế Móng Cái để bán tại Cửa hàng miễn thuế phục vụ các đối tượng ngoại giao với điều kiện hai doanh nghiệp bảo đảm các thủ tục chuyển hàng, bán hàng, thanh quyết toán thuế đúng quy định hiện hành.

Để có căn cứ giải quyết đề nghị của doanh nghiệp, Bộ Thương mại đề nghị Tổng Cục Hải quan có ý kiến về phương án xử lý trên đây của Bộ Thương mại.

Kính mong nhận được sự phối hợp của quý Tổng cục.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
Phạm Thế Dũng