VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2754/VPCP-CN
V/v kiến nghị của Tập đoàn Vành đai III

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Về kiến nghị của Tập đoàn Vành Đai III tại thư đề ngày 01 tháng 4 năm 2003 về dự án đường vành đai III-Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải trình rõ quá trình làm việc với Tập đoàn Vành Đai III có gì không theo kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Không chấp thuận yêu cầu bồi hoàn của Tập đoàn Vành Đai III. Giao Bộ Giao thông vận tải có thư chính thứ trả lời cho Tập đoàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH
PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự