BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2755/TCHQ-GSQL
V/v khai báo tiêu chí xuất xứ trên C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Cần Thơ.

Tiếp theo công văn số 857/GSQL-THvề vướng mắc liên quan đến 02 C/O số tham chiếu 0003299/SER /2012 và 0003300/SER /2012 do Indonesia phát hành, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu Dcủa Indonesia đã có thư giải thích việc tại ô số 8 trên C/O khai báo tiêu chíRFC là do sơ suất của người xuất khẩu khi khai báo C/O, cơ quan này đã xác nhậnhàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ (theo tiêu chí RVC). Do vậy, C/O được xem xétchấp nhận và đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng liên quan và xử lýtheo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn