VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2755/VPCP-KTTH
V/v miễn lệ phí trước bạ đối với nhà ở đất ở của cá nhân, hộ gia đình thuộc Chương trình 135, 132

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Uỷ ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3452/BTC-TCT ngày 22 tháng 3 năm 2010 về việc miễn thu lệ phí trước bạ đối với đất ở, nhà ở của cá nhân hộ gia đình thuộc Chương trình 135, 132, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2008 để xử lý những bất hợp lý về quy định miễn lệ phí trước bạ đối với đất ở, nhà ở của cá nhân, hộ gia đình thuộc Chương trình 135, 132 nêu trong công văn trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý