BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2757/BGDĐT-VP
V/v hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: SởGiáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố.

Thực hiện công văn số 2233/BGDĐT-VP ngày 23tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khen thưởng công tác Vănphòng hàng năm. Năm 2013 các Sở Giáo dục và Đào tạo cần chú ý một số vấn đề cụthể như sau:

1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen Bộ trưởng

a. Tập thể: mỗi vùng lựa chọn 01 đơn vị

b. Cá nhân: mỗi sở lựa chọn 01cá nhân.

2. Hồ sơ, thủ tục và thờigian đề nghị:

a. Hồ sơ: thực hiện theo quiđịnh tại công văn số 2233/BGDĐT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục vàĐào tạo hướng dẫn về khen thưởng công tác Văn phòng.

b. Thủ tục:

- Cá nhân do Sở Giáo dục và Đàotạo bình xét

- Tập thể do Vùng thi đua lựachọn.

c. Thời gian nộp hồ sơ về BộGiáo dục và Đào tạo: chậm nhất vào ngày 04 tháng 5 năm 2013 (qua fax 0438694085và qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng BộGiáo dục và Đào tạo 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Để kịp thời động viên cán bộ,chuyên viên tiêu biểu trong công tác Văn phòng vào dịp Hội nghị trực tuyến vềcông tác Văn phòng năm 2013 (dự kiến được tổ chức vào tuần thứ 02 tháng 5 năm2013). Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túcthực hiện.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để bc);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VP, PTĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Đình Mạnh