BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2757/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trả lời công văn số 37713/CT-HTr ngày 16/6/2015 của Cục thuếTP. Hà Nội báo cáo và xin ý kiến về kiến nghị đối với việc lập hóa đơn chokhách hàng cá nhân, hộ gia đình của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam(VNPT) tại công văn số 762/VNPT-TCKT ngày 04/2/2015, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“…

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồngtrở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ,mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địachỉ, mã số thuế.

Riêng đối với các đơn vịbán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóađơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóađơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóađơn phát sinh trong ngày.”

Căn cứ quy định nêu trên và đặc điểm hoạt động kinh doanh dịchvụ viễn thông, công nghệ thông tin của Tậpđoàn VNPT, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp Tập đoàn VNPT cung cấp dịch vụ viễn thông, côngnghệ thông tin cước trả sau (không phânbiệt tổng giá trị hóa đơn trên 200.000 đồnghay dưới 200.000 đồng) khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc khôngcung cấp tên, địa ch, mã số thuếthì đơn vị cung cấp dịch vụ thuộc Tậpđoàn VNPT lập chung một (01) hóa đơnGTGT ghi nhận tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấptên, địa chỉ, mã số thuế phát sinh trong kỳ tính cước. Trên hóa đơn GTGT, chỉtiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “ngườimua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Tập đoàn VNPT và các đơn vịcung cấp dịch vụ trực thuộc Tập đoàn VNPT chịu trách nhiệm pháp lý về tínhchính xác của số liệu về dịch vụ cung cấp trên hóa đơn GTGT lập chung. Dữ liệudịch vụ cung cấp phải đảm bảo lưu trữ đ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế vàcác cơ quan chức năng khác.

Tập đoàn VNPT có trách nhiệm thông báo với khách hàng nộidung hướng dẫn nêu trên trước khi thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương và Tậpđoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu